Date: 10/04/2018

Usvojena Agenda Odbora za zdravstvo za 2018. - 2019.

Prisutni članovi Odbora za zdravstvo su ovom prilikom diskutovali o Agendi za 2018.-2019., predloženoj od strane predsedavajuće Odbora, Sandre Marinković iz kompanije MSD, i tom prilikom se složili oprioritetima

Komitet se saglasio o sledećim prioritetima :

  • Povećani pristup novim lekovima i medicinskim tehnologijama
Dokazano je da nove medicinske tehnologije dugoročno poboljšavaju produktivnost, kvalitet i dužinu života i redukuju sveukupne medicinske troškove. Postojeća budžetska sredstva bi trebalo da budu iskorišćena za inovacije, sa ciljem minimizovanja praznina u pristupu inovacijama u odnosu na zemlje u regionu i EU.

  • Javno – privatna partnerstva u pružanju zdravstvenih usluga
Sa uvodjenjem sistema dijagnostički srodnih grupa za finansiranje zdravstvenih usluga, pacijenti bi trebalo da imaju mogućnost da izaberu pružaoca zdravstvenih usluga iz javnog ili iz privatnog sektora, kao i da pokriju razliku u troškovima (bilo direktno ili kroz privatno zdravstveno osiguranje).

  • Optimizacija procesa javnih nabavki u zdravstvu
Proces javnih nabavki u zdravstvu bi trebalo da bude baziran na kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude (MEAT Criteria), kao standardizovanom kriterijumu, koji bi pored optimizacije upravljanja zalihama, trebalo da rezultira u smanjenju troškova za pružene usluge.

  • Privatni pružaoci zdravstvenih usluga
Privatan sektor trebalo bi da bude više uključen u pružanje zdravstvenih usluga pacijentima, koji imaju obavezno zdravstveno osiguranje, sa ciljem redukovanja lista čekanja. Pored toga, sistem doplate za zdravstvene usluge trebalo bi da bude uveden i implementiran.

  • Sektor za medicinska sredstva
Najveći problem je nedovoljno korišćenje MEAT kriterijuma u sistemu javnih nabavki. Takođe, jednom kupljena medicinska sredstva se ne održavaju na odgovarajući način, što dovodi do skraćenja njihovog životnog veka, urgentnih javnih nabavki, nastanka lista čekanja...
Izračunavanje troškova na bazi životnog ciklusa proizvoda mora biti uključeno u račun za redovno održavanje, kao jednan od najbitnijih aspekata MEAT kriterijuma.

Naredni koraci Odbora za zdravstvo biće orijentisani ka organizaciji koordinacionih sastanaka sa ostalim asocijacijama vezanim za zdravstveni sistem, sastanaka sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, kao i pripremu studije o budžetskim sredtvima za inovativne lekove. U razvoju ove studije partneri bi trebalo da budu Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo finansija.

Takođe je zaključeno da bi svaka industrija reprezentovana u Odboru za zdravstvo, a pogotovo industrija medicinskih sredstava i pružaoci zdravstvenog osiguranja, koji nemaju predstavnika u rukovodstvu Odbora, trebalo da imenuje najmanje jednog predstavnika, koji će da prezme vođstvo i olakša organizaciju u podgrupi, koja se bavi specifičnim inicijativama i aktivnostima.

Za više informacija o Agendi Odbora za zdravstvo, molimo vas da pratite ovaj link.