Date: 16/07/2018

Akcioni plan Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine

U skladu sa Rešenjem o obrazovanju Stručnih radnih grupa Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine, na nivou pojedinačnih Stručnih radnih grupa usvojen je Akcioni plan za 2018./2019.

Za Stručnu radnu grupu za poljoprivredu, sanitarne i fitosanitarne mere, čija je predsedavajuća Milanka Davidović, načelnik Odeljenja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predložene su sledeće teme : skraćenje vremena trajanja uvoznih procedura za poljoprivredne i prehrambene proizvode, sa posebnim akcentom na lako kvarljivu robu, uspostavljanje efikasnog sistema analize rizika od strane svih inspekcijskih službi, kao i obezbeđivanje jasne usaglašenosti nadležnosti različitih inspekcijskih organa. Predstavnice AmCham-a u ovoj radnoj grupi su Dragana Cvetković i Amalija Pavić.

Stručna radna grupa za tehničke barijere i mere sa jednakim dejstvom u trgovini, čiji je predsedavajući Zoran Bakić, rukovodilac grupe, Ministarstva privrede, predlaže bavljenje sledećim temama: uspostavljanje efikasnog sistema analize rizika, usaglašavanje domaćih propisa sa regulativom EU, smanjenje kašnjenja u izdavanju registracije za nove lekove i obnovu registracije, kao i dodatno pojednostavljenje procedure za prihvatanje inostranih isprava o usaglašenosti. AmCham u ovoj radnoj grupi predstavljaju Ana Popara i Amalija Pavić.

Predsedavajuća Stručne radne grupe za carinske procedure je Snežana Karanović, pomoćnica direktora, Ministarstva finansija – Uprave Carina i za fokus ove radne grupe su predložene sledeće teme: skraćenje vremena potrebnog za izdavanje obavezujućih obaveštenja o poreklu i svrstavanju robe, priprema za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o poreklu robe i proveru poznavanja porekla, promocija i obuka privatnog sektora u pogledu korišćenja pojednostavljenih carinskih procedura i statusa ovlašćenog privrednog subjekta, sprovođenje analize rizika pre pristizanja ekspresnih pošiljaka... Nataša Đuknić i Ana Milić su predstavnice AmCham-a u ovoj radnoj grupi.

Poslednja, četvrda radna grupa je Stručna radna grupa za koordinaciju aktivnosti na olakšanju trgovine u okviru međunarodnih i regionalnih trgovinskih sporazuma, čija je predsedavajuća Tatjana Dinkić, iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Koordinacija izrade notifikacija po osnovu Sporazuma o olakšanju trgovine Svetske trgovinske organizacije, koordinacija izrade programa međusobnog priznavanja statusa ovlašćenih privrednih subjekata, koordinacija pripreme programa međusobnog priznavanja dokumenata koja se podnose prilikom uvoza i izvoda roba su samo neke od predloženih tema kojima će se ova radna grupa baviti. Predstavnice AmCham-a su Slobodanka Cucić i Ana Milić.