Date: 15/03/2019

Okrugli sto na temu dodatnog finansiranja sa OPIC-om i EXIM-om

Predstvnici AmCham kompanija članica okupili su se na okruglom stolu sa predstavnicima Prekomorske korporacije za privatne investicije (OPIC) i Američke banke za izvoz i uvoz (EXIM) kako bi razgovarali o dostupnim finansijskim proizvodima kao što su krediti i garancije, osiguranja za političke rizike i podrška za investicione fondove, a koji pomažu američkim preduzećima da se prošire na tržišta u razvoju.

Prekomorska korporacija za privatne investicije (OPIC - Overseas Private Investment Corporation) i Američka banka za izvoz i uvoz (EXIM) imaju dugu tradiciju u pomoći američkim kompanijama kada ulažu na  tržištma  u razvoju, upravljamju rizicima vezanim za strane direktne investicije, kao i da podsticanju ekonomskog razvoja u ovim zemljama.

Poslujući u šezdeset zemalja širom sveta, OPIC nudi tri vrste osnovnih proizvoda. Broj finansijskih proizvoda će se proširiti na jesen kada će OPIC ući u sastav nove Američke agencije za finansiranje razvoja (US development finance agency - DFC). Trenutno, raspolažu ponudama za osiguranje od političkih rizika, projektno finansiranje i podršku investicionim fondovima.

Nova agencija (DFC) doneće veći investicioni limit, bolju tehničku pomoć, veću integraciju i koordinaciju sa državnim organima, veći fokus na zemlje sa niskim prihodima i nižim srednjim dohotkom.

Američka banka za izvoz i uvoz (EXIM) nudi kratkoročna i dugoročna osiguranja. Kratkoročna nude pokrića za kupljene dugove sa maksimalnim kreditnim periodom do 360 dana. Dugoročna nude osamnaestogodišnji rok otplate za velike, srednjoročne i dugoročne izvozne transakcije, projekte i strana ulaganja.

Za kreditno osiguranje kupca, ustanova pokriva rizik plaćanja kredita koje banke daju inostranim kupcima. Osiguranje pokriva potraživanja koja proizilaze iz ugovora o kreditu, tj. iznos odabranog kredita i kamate. Za osiguranje dobavljača se može odobriti rizik za plaćanje kupca, rizik akreditiva koji je otvoren u korist izvoznika, rizik zadužnica ili rizik plaćanja bankarske garancije. Kredit dobavljača je pogodan za izvoznike koji traže bankarski kredit za finansiranje nakon isporuke.