Date: 01/10/2019

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti parničnog postupka

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti parničnog postupka održan je 1. oktobra 2019. kao rezultat kontinuirane saradnje AmCham-a sa Ministarstvom pravde i predstavnicima pravosuđa, u okviru serije diskusija koje imaju za cilj davanje odgovora na neka od spornih pravnih pitanja.

Na okruglom stolu učestvovali su Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Vesna Todorović, sudija Privrednog apelacionog suda, Ana Dukić sudija Privrednog suda u Beogradu, Ivana Radun sudija Prvog osnovog suda u Beogradu,  i Ana Đilas iz Ministarstva pravde. Moderatori ove diskusije su bili Milan Lazić iz advokatske kancelarije “Karanović i partneri” i Tijana Kojović iz BDK Advokata.

Jedna od tema diskusije bila je povezanost činjeničnih navoda tužbe sa predloženim dokazima, kao i mogućnost korišćenja različitih dokaznih sredstava u određenim procesnim situacijama. Takođe je razmotreno pitanje odnosa između osnovanosti i visine tužbenog zahteva, kao i celishodnost donošenja međupresude i delimične presude sa aspekta ekonomičnosti postupka. Jedan od zaključaka skupa je da nakon ukidanja presude povodom žalbe, nema zakonskog osnova za održavanje novog pripremnog ročišta.

Predstavnica Ministarstva pravde informisala je učesnike Okruglog stola da će do kraja sledeće godine strankama u privrednim sudovima biti dostupna veb aplikacija „E-sud“, kako bi se omogućilo elektronsko dostavljanje podnesaka i olakšalo praćenje postupaka. U ovom trenutku samo stranke pred Upravnim sudom mogu koristiti pomenutu aplikaciju, registracijom preko internet strane www.esud.sud.rs .

Predstavnici kompanija članica AmCham-a imali su priliku da čuju odgovore i na druga pitanja koja se odnose na praktične probleme uočene u praksi, kao i da dobiju informacije o mehanizmima ujednačavanja sudske prakse i mogućnostima za njenu lakšu dostupnost, odnosno pretraživanje na osnovu ključnog pojma.

Svi zaključci Okruglog stola biće prezentirani Ministarstvu pravde na kraju godine, radi unapređenja efikasnosti pravosudnog sistema, što će nesumnjivo doprineti i poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji.