Date: 05/06/2020

Promenjene okolnosti i viša sila u uslovima COVIDA-19

Održan Online Briefing sa predstavnicima advokatske kancelarije Wolf Theiss na temu primene pravnih instituta promenjenih okolnosti i više sile radi redefinisanja ugovornih odnosa u uslovima borbe protiv pandemije COVIDA-19.

Gosti AmChama bili su advokati Nataša Lalović Marić, Marko Tešanović i Katarina Stojaković iz advokatske kancelarije Wolf Theiss, koji su sa predstavnicima kompanija članica razgovarali o uslovima za primenu instituta promenjenih okolnosti i više sile, uticaju promenjenih okolnosti na realizaciju ugovora o zakupu i ugovora o građenju, domašaju COVID-19 klauzula u ugovorima, uticaju COVIDA-19 na ugovore o kreditu, kao i uticaju na M&A transakcije, promene u Due Diligence procesu i efekte na odvijanje pregovora i zaključenje ugovora.

Uticaj pandemije na ugovore u privredi razmotren je kroz Due Diligence proces i implikacije u odnosu na ugovore o prenosu akcija i udela. Korišćenje državne pomoći, izdavanje dužničkih hartija od vrednosti, korporativno upravljanje i opasnost od stečaja predstavljaju pitanja na koja je potrebno obratiti posebnu pažnju prilikom sprovođenja pravnog dela Due Diligence-a. Izjave i garancije prodavaca moraju se odnositi na čitav niz osobenosti ciljnog društva, na čije ispunjenje je u periodu između davanja izjave i zatvaranja transakcije moglo imati uticaja izbijanje pandemije. Svrha materijalnih negativnih promena (MAC klauzule) u velikoj meri je slična institutu promenjenih okolnosti, pa je pitanje da li COVID-19 može biti posmatran kao materijalna negativna promena, što će u značajnoj meri zavisiti od same definicije MAC klauzula, kao i pristupa suda u slučaju eventualnog spora.

Ugovori o zakupu u privredi najčešće ne sadrže odredbe o višoj sili, a mogu se podeliti u tri grupe, u zavisnosti od posledica koje je na njihovu realizaciju imalo proglašenje vanrednog stanja: ugovori povodom kojih je zakupcu bilo potpuno zabranjeno da koristi predmet zakupa, ugovori gde zakupci u značajnoj meri nisu mogli da obavljaju delatnost, i ugovori gde su uvedena značajna ograničenja u vezi sa korišćenjem predmeta zakupa. Kod ugovora o građenju, problematika više sile, promenjenih okolnosti i nemogućnosti ispunjenja znatno je izraženija nego kod ugovora o zakupu. FIDIC ugovori sadrže definiciju više sile, odredbe o njenim posledicama, ali i odredbe o pravu izvođača da produži rok za završetak izgradnje zbog nepredvidljive nestašice u raspoloživom osoblju ili dobrima usled državnih mera.

Efekti COVIDA-19 na ugovore o kreditu ispoljili su se kroz proglašenja moratorijuma na izvršenje obaveza dužnika prema bankama, u trajanju od 90 dana. U nekim ugovorima o kreditu kao merodavno je ugovoreno strano pravo, ali su se pravila o moratorijumu morala primeniti i na takve ugovore, kao odredbe neposredne primene. Puštanje kredita u tečaj u toku trajanja moratorijuma takođe je jedno od pitanja koje je izazvalo dosta nedoumica u praksi, na koje su panelisti pružili odgovor posetiocima Online Briefinga.

Za snimak celog događaja pratite ovaj link.