Date: 10/06/2020

Organizaciona trauma i transformacija u doba i posle krize

Osnaživanje organizacione strukture kompanije, kompanijska top forma, stepen kontrolisanosti i stepen fleksibilnosti, redefinisanje strategije i misije, matriks donošenja odluka, kompanijska struktura vs. arhitektura

Uvodničar i moderator događaja, dr Zvezdan Horvat, generalni direktor Adizes za Jugoistočnu Evropu otvorio je događaj kratkim osvrtom na teorijski pristup životnog ciklusa kompanija gde su dve ključna faktora stepen kontrolisanosti i stepen fleksibilnosti.

Pnelisti, Aleksandra Ognjanović iz Erste banke i Aleksandar Vratonjić Gligorijević iz kompanije Telegroup podelili su sa učesnicima kako su organizaciona transformacija i rad sa ljudima uticali na brzinu odgovora na brojne poslovne izazove, gde je

TeleGroup bio primer prelaska od preduzetničke ka profesionalnoj kompaniji, dakle uvođenja sistema, a Erste banka primer korporacije koja je krenula u unapređenje procesa, dakle uvođenje fleksibilnosti.

Istaknuto je da su organizacije konstantno pod pritiskom promena, a da je zadatak celokupnog menadžmenta, pored rešavanja problema, stalno zagovaranje i sprovođenje malih evolutivniih prilagođavanja, kao i da je ključ u donošenju odluka vremensko ograničenje njihovog važenja.

Pokrenuto je pitanje uspeha kompanije, posmatrano kroz prizmu odnosa spoljašnje integracije i unutrašnje dezintegracije, interakcija kompanije sa okruženjem i njena sposobnost uočavanja prilika iz okruženja, kao i istovremeno očuvanje interne stabilnosti.

Pažnja je skrenuta i na dostizanje i očuvanje top forme kompanije, uzimajući u obzir fleksibilnost i kontrolisanost. Prilikom kretanja ka ispunjavanju misije preduzeća neophodno je konstantno preispitivanje i prilagođavanje organizacije tokom životnog ciklusa kompanije. Top forma je momenat u kojem kompanija dostiže najveći stepen fleksibilnosti i kontrolisanosti istovremeno, a zadatak menadžmenta je prepoznavanje trenutka i prilagođavanje organizacije.

Organizaciona kultura i širenja vrednosti kompanije i izbor ljudi koji dele te vrednosti je ono što kompaniju čini izuzetnom. U doba ubrzane automatizacije brojnih procesa, ostaje činjenica je da su ljudi (još uvek) ključni faktor poslovanja.