COVID-19 u Srbiji

Na ovoj stranici možete naći najnovije informacije o epidemiji bolesti Covid-19 u Srbiji do maja 2020. godine, sa svim relevantnim merama, ograničenjima i aktima Vlade koji su bili na snazi tokom vanrednog stanja.

Vanredno stanje u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je 15. marta da je zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusa doneta odluka da se na celoj teritoriji Republike Srbije proglasi vanredno stanje.


Vanredno stanje ukinuto je 7. maja, kada je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Odluku o ukidanju vanrednog stanja i Zakon o važenju uredbi koje je Vlada donela uz supotpis predsednika Republike Srbije tokom vanrednog stanja.

Zatvorene institucije

Vlada Republike Srbije usvojila je izmenu i dopunu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, čime se u potpunosti zabranjuje rad svih objekata i delatnosti koje podrazumevaju blizak fizički kontakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, fitnes klubovi i teretane.

Odlukom o ograničenju organizovanja igara na sreću zabranjeno je priređivanje posebnih i klasičnih igara na sreću, osim preko sredstava elektronske komunikacije, za vreme trajanja vanrednog stanja. Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću.

Svi šalteri organa državne uprave u Srbiji se zatvaraju, osim organa čije bi zatvaranje ugrozilo neometan rad države u vreme vanrednog stanja (kao što su Poreska uprava, Uprava carina i Uprava za trezor). Agencija za privredne registre biće zatvorena za građane. Poreska uprava je objavila spisak adresa elektronske pošte za dostavljanje podnesaka elektronskim putem.

Rezidenti mogu dostavljati propisane obrasce NBS samo u elektronskom obliku, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom. Dokumentacija koja se dostavlja u postupku navedenog izveštavanja može se takođe dostavljati i u elektronskom obliku, u pdf formatu, na e-mail adresu: izvestavanje.kpi@nbs.rs. NBS će overu, odnosno prihvatanje navedenih obrazaca vršiti u elektronskom obliku. Rezidenti imaju obavezu da dokumentaciju na osnovu koje su overeni obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom, dostave NBS u papirnom obliku, u roku od deset dana od prestanka vanrednog stanja. Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

U skladu sa uredbom Vlade, za vreme trajanja vanrednog stanja, stranke u opštim i posebnim upravnim postupcima ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonom. Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.

Sva lična dokumenta građana Srbije (lične karte, pasoši, vozačke dozvole, saobraćajne dozvole i dozvole za oružje) kojima je istekao ili istekne rok smatraće se važećim za vreme trajanja vanrednog stanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdavaće saobraćajne dozvole isključivo za prvi upis vozila u registar i promenu vlasnika vozila. Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Ministarstvo pravde objavilo je uputstva i preporuke za rad sudova, javnih tužilaštava, javnih beležnika i javnih izvršitelja tokom trajanja vanrednog stanja. Tokom trajanja vanrednog stanja ne teku procesni rokovi. Održavaće se samo suđenja koja ne trpe odlaganje. Postupci prinudne naplate i izvršni postupci se odlažu (sa određenim izuzecima). Odlažu se i overe potpisa, rukopisa i prepisa pred javnim beležnicima, kao i ročišta u vanparničnim postupcima, osim u naročito hitnim i opravdanim slučajevima. Uputstva za rad pojedinačnih pravosudnih organa, kao i javnih beležnika i javnih izvršitelja. Uredba o rokovima i sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Dodatno, usvojena je i Uredba kojom se rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za sve obveznike čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o alternativnim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Za izveštavanje koje je uređeno Zakonom o računovodstvu, propisano je da se rok za redovne godišnje finansijske izveštaje pomera na rok od 90 dana od ukidanja vanrednog stanja, a rok za konsolidovane finansijske izveštaje na 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.


Javna okupljanja i kretanje građana

Od 22. marta za sve građane je na snazi policijski čas od 17 do 5 časova, osim vikendom kada je zabranjeno kretanje u periodu od 15 do 5 časova. Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Sledeće kategorije lica izuzete su iz zabrane kretanja: zdravstveni radnici sa licencom; pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i Vojske Srbije koji su na zadatku; fizička lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše dva lica u njihovoj pratnji; i lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje. Instrukcija privrednim subjektima u vezi sa postupkom izdavanja dozvola za kretanje.

Ministarstvo ekonomije objavilo je Novu instrukciju privrednim subjektima u vezi sa postupkom izdavanja dozvola za kretanje.

Dve značajne novosti:
  • Poslodavac koji ima do 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na dnevnom nivou, dok poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja potvrdu izdaje na nedeljnom nivou, za svako zaposleno lice za koje je dobijena saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova da su izuzeti od primene navedene naredbe.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova će prilikom provere na terenu prihvatati i radne naloge zaposlenih u elektronskom obliku (skenirane) na mobilnom telefonu, tabletu, laptopu i drugom uređaju.
Vlada je uvela potpunu zabranu kretanja za starije građane (lica sa navršenih 65 i više godina života u naseljenim mestima sa preko 5.000 stanovnika i sa navršenih 70 i više godina u života u naseljenim mestima sa manje od 5.000 stanovnika), osim nedeljom između 3 i 8 časova.

Vlada je naredila obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana za sve koji ulaze u zemlju i naložila 28-dnevni karantin za lica koja dolaze iz Švajcarske, Irana, Rumunije, Španije, Nemačke, Francuske, Austrije, Slovenije i Grčke.

Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Okupljanja na javnim mestima i u zatvorenom prostoru ograničena su tako da razdaljina između lica mora biti najmanje dva metra, a maksimalni broj prisutnih je jedno lice na četiri kvadratna metra. Broj lica na javnim mestima u zatvorenom prostoru ograničen je na pet. Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u interesu bezbednosti privremeno obustavilo uzimanje biometrijskih podataka od stranaca. Strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja zakonito boravili u Srbiji mogu zakonito ostati u Srbiji dok traje vanredno stanje bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje svog statusa. Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja.

Radni odnosi

Vlada Republike Srbije donela je, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zaključak kojim je preporučeno da zaposleni koji u toku vanrednog stanja svakodnevno obavljaju svoj posao, ali od kuće, odnosno na daljinu, iskoriste preostali deo godišnjeg odmora za 2019. godinu u skladu sa zakonom, odnosno do 30. juna 2020. godine. Prema ovom zaključku, poslodavci mogu da dozvole korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, za zaposlene koji u toku vanrednog stanja redovno obavljaju posao na svom radnom mestu. Objašnjenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je na svojoj internet strani detaljno pojašnjenje u vezi sa produžetkom prava porodiljama koje koriste odsustvo zbog posebne nege deteta, koje ističe za vreme vanrednog stanja.

Vlada Republike Srbije donela je na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zaključak 05 broj 53-3008/2020-2 od 3. aprila 2020, kojim se preporučuje poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja je dostavilo odgovore na pitanja koja su AmCham kompanije članice identifikovale kao najveći izazov za poslovnu zajednicu u uslovima vanrednog stanja.

Dozvola za rad izdata strancu u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca kojoj je istekao ili će isteći period važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraće se važećom dok je navedena odluka na snazi. Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja.

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak da se rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja. Zaključak Vlade o davanju saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana. Pomenuti zahtev podnosi se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja tek kada poslodavac iskoristi prvih 45 radnih dana plaćenog odsustva na osnovu rešenja koje je izdao zaposlenom ili neposredno pre isteka tog perioda, ukoliko proceni da će potreba za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo nastaviti i preko 45 radnih dana. Dakle, za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo za prvih 45 dana nije potrebno slati zahtev za saglasnost Ministarstvu. Objašnjenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Uvoz, izvoz i promet robe

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja, kojom je propisano da robu u prevozu moraju pratiti isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom. Takođe je usvojena i Uredba o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja, koja uređuje rokove za vršenje aprilske, junske i septembarske revizije pojedinačnog plana raspodele međunarodnih dozvola za prevoz tereta za 2020. godinu.

Sekretarijat zemalja Centralnoevropskog trgovinskog sporazuma (CEFTA) zvanično je objavio da će sistem zelenih koridora u regionu Zapadnog Balkana početi da funkcioniše od ponedeljka, 13. aprila. Uspostavljanjem „Zelenih traka“ ispunjena je još jedna preporuka AmCham-a, koja ima za cilj da olakša prelazak granica. Za relevantne dokumente, sledite linkove u nastavku:

U Srbiji je ograničena visina cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju, pri čemu se cene ne mogu povećati više od godišnje stope inflacije. Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme.

Vlada je istovremeno ograničila maksimalne količine zaštitne opreme koje se mogu kupiti (na najviše 10 zaštitnih maski odnosno pari zaštitnih rukavica po kupcu koji je fizičko lice) i sredstava za dezinfekciju (na 2 velika odnosno 5 malih pakovanja po osobi). Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Vlada je tokom trajanja vanrednog stanja dozvolila nabavku i upotrebu medicinskih sredstava koja nisu proizvedena uz primenu propisanih standarda ako ispunjavaju određene uslove. Distributer je dužan da dostavi primerak opisa tehničkih karakteristika i načina upotrebe medicinskog sredstva, kao i izjavu da se upotrebom medicinskog sredstva obezbeđuje njegova delotvornost u lečenju. Vlada je izmenila Uredbu o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, tako što je maloprodajna cena zaštitnih rukavica koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim subjektima ograničena na najviše 40 dinara sa PDV-om. Krajnjem kupcu se može isporučiti najviše 20 komada zaštitnih rukavica. Ostale su nepromenjene odredbe o ograničenju maloprodajne cene zaštitnih maski na najviše 120 dinara sa PDV-om, uz maksimalnu isporuku od 10 komada krajnjem kupcu. Uredba o posebnim tehničkih zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Vlada je izmenila Uredbu o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, tako što je maloprodajna cena zaštitnih rukavica koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim subjektima ograničena na najviše 40 dinara sa PDV-om. Krajnjem kupcu se može isporučiti najviše 20 komada zaštitnih rukavica. Ostale su nepromenjene odredbe o ograničenju maloprodajne cene zaštitnih maski na najviše 120 dinara sa PDV-om, uz maksimalnu isporuku od 10 komada krajnjem kupcu. Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zabranjen je izvoz brašna, ulja, sirovog ulja, semena suncokreta, šećera i sredstava za dezinfekciju. Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo.

Takođe je uvedena zabrana izvoza lekova (koja se odnosi kako na lekove koji se proizvode u Srbiji tako i na lekove u tranzitu sa carinskog područja Srbije), koja će biti na snazi do 15. aprila. Vlada je usvojila izmenu Odluke o zabrani izvoza lekova, omogućavajući da se, izuzetno, izvoz i ponovni izvoz lekova može odobriti posebnim aktom Vlade. Odluka o zabrani izvoza lekova. Odlukom o prestanku važenja Odluke o zabrani izvoza lekova, počev od 24. aprila 2020. godine, prestale su da važe zabrane koje su se odnosile na izvoz lekova.

Tokom trajanja vanrednog stanja, mogu se nabavljati i upotrebljavati medicinska sredstva koja nisu proizvedena uz primenu propisanih standarda ako ispunjavaju određene uslove. Uredba o posebnim tehničkih zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Međunarodni i domaći saobraćaj

Svi aerodromi u Srbiji zatvoreni su za međunarodni putnički saobraćaj. Aerodromi će, međutim, ostati otvoreni za prevoz robe i pošte, traganje i spasavanje, letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe, hitan medicinski prevoz, tehničko sletanje i pozicioniranje vazduhoplova iz Srbije, sletanje u slučaju nužde, državne vazduhoplove i letove posebne namene. Uredba o merama za vreme vanrednog stanja.

Svi granični prelazi (u vazdušnom, kopnenom i rečnom saobraćaju) zatvoreni su za ulazak putnika, dok su i dalje dozvoljeni prevoz robe i kretanje diplomatskog osoblja. Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju.

Počev od 2. aprila 2020. ukinuta je policijska pratnja kamionima koji se nalaze u tranzitu kroz Srbiju, što će omogućiti brži prevoz robe do krajnjih kupaca. Mere su pripremljene u koordinaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva unutrašnjih poslova, čime će se postići dvostruka korist – ubrzan tranzit robe kroz Srbiju i manje opterećenje policije zbog pratnje konvoja kamiona. Pokrenuta je inicijativa za usvajanje iste mere u Sloveniji i Hrvatskoj.

Usled mera donetih sa proglašenjem vanrednog stanja i ograničenja ulazaka, otežani su međunarodni prevoz i tranzit robe kroz Srbiju. Ministarstvo inostranih poslova donelo je Notu na osnovu koje se zabrana ulaska neće primenjivati u određenim slučajevima, uključujući posade motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju (na period ne duži od 12 časova). Nota Ministarstva inostranih poslova može se naći ovde. Izmenjena Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću.

Međugradski autobuski saobraćaj obustavljen je 20. marta.

Od 21. marta u 21 čas, javni prevoz u Srbiji prestao je sa radom do daljnjeg. Obavljanje javnog prevoza može se nastaviti uz posebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Putničkim vozilima će i dalje biti dozvoljeno kretanje, a sa radom će moći da nastave i privatni i taksi prevoznici.