Date: 30/05/2017

AmCham poslao sugestije za unapređenje Nacrta zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti

Članovi AmCham-a su uzeli aktivno učešće u javnoj raspravi na Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, kroz komentare na sam tekst i učestvovanje u diskusiji na zvaničnim konsultacijama sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkim geodetskim zavodom i drugim uključenim akterima.

Nakon prikupljanja predloga od svojih članova, AmCham je poslao Ministarstvu predloge izmena pojedinih odredbi Nacrta zakona, sa fokusom na sledeća pitanja:
  1. Potreba za uključivanjem načela autonomije u Nacrt zakona – ovaj princip je od velikog značaja jer omogućava nezavisnost vlasti prilikom odlučivanja i donošenja rešenja.
  2. Potreba za uključivanjem načela pružanja pomoći stranci u Nacrt zakona, odnosno princip zaštite prava stranaka – neophodno je dozvoliti stranama da ostvaruju svoja prava i interese što lakše, a nedostatak znanja ne bi trebao biti prepreka za ostvarivanje njihovih prava.
  3. Podnošenje zahteva u ime stranke – jedna od glavnih karakteristika Nacrta zakona je princip podnošenja zahteva po službenoj dužnosti od strane različitih entiteta u ime stranke, prvenstveno notara i profesionalnih geodetskih organizacija. AmCham-ova sugestija bila je da ti subjekti podnose ovaj zahtev samo u slučajevima kada se strane slažu o tome ili daju takav nalog.
  4. Uključivanje pitanje sastava i sadržaja katastra – ovo pitanje nije obuhvaćeno Nacrtom zakona, a odredbe važećeg Zakona koji regulišu ova pitanja se prema Nacrtu ukidaju.
  5. Rokovi i načini promene podataka – nužno je da Nacrt predvidi jasne rokove i način promene ex officio, kao što je konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo vlasništva.

Sastanak sa članovima radne grupe zaduženim za izradu Nacrta zakona održan je naknadno, kako bi se razgovaralo o najvažnijim predlozima koje je AmCham dao i ukazalo na potrebu za razjašnjavanjem pojedinih odredbi u završnom tekstu Zakona.