Date: 17/04/2018

Sednica AmCham Odbora za zaštitu životne sredine

Članovi Odbora za zaštitu životne sredine su razmotrili i usvojili predlog Agende za za 2018-2019 koji je predložila novoizabrana predsedavajuća Odbora – Andrea Radonjić iz Coca Cola Hellenic

Tom prilikom, članovi su razgovarali i o sledećim temama:

  • Ambalaža i ambalažni otpad – Odbor će se fokusirati na osnaživanje postojećeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom, kroz brojne pojedinačne aktivnosti, kao i kroz pojačanu zastupljenost ove teme u medijima. Takođe, Odbor će nastaviti da prati sve promene i progres u ovoj oblasti, kao i inicijative preduzete od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine.
  • Produžena odgovornost proizvođača za posebne tokove otpada – Implementacija ovog sistema do 2019. godine će nastaviti da bude jedan od prioriteta Odbora, kao i nastavak konstruktivnog dijaloga sa nadležnim Ministarstvom, u cilju regulisanja ove oblasti.
  • Nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara - Nacrt Zakona bio je otvoren za javnu raspravu do 20.marta 2018. godine, od strane Ministarstva finansija. Ipak, još uvek se čeka na usvajanje ovog zakona. Iako bi stupanje na snagu ovog zakona predstavljalo ključni korak u poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji, njegovo usvajanje ne bi smelo da predstavlja teret poslovnoj zajednici, dovede do ojačavanja postojećih i uvođenja novih parafiskala, kao i da ukine pravo na žalbu na odluke prvostepenih organa. Zaključeno je i da je neophodno da poslovna zajednica dobije mogućnost da učestvuje u javnoj raspravi za narednu verziju Nacrta, pre nego što zakon bude usvojen i objavljen.
  • Deponijska taksa - Iako se odredbe o deponijskoj taksi ne nalaze u Nacrtu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, AmCham će nastaviti da pronalazi načine da ih uključi u postojeći sistem, u cilju minimizacije količine generisanog otpada i većeg korišćenja nedeponijskih opcija u sistemu upravljanja otpadom, koji mogu uključivati reciklažu i ponovnu upotrebu. Odredbe o deponijskoj taksi bi trebalo uključiti u Nacionalnu strategiju za upravljanje otpadom, kao i u Nacionalni plan za upravljanje otpadom.
  • Viškovi hrane - AmCham će ponovo upostaviti podgrupu Odbora za upravljanje viškovima hrane, u čijoj će nadležnosti biti priprema inputa o najboljim komparativnim praksama u ovoj oblasti i zalaganje za saradnju između relevantnih sektora, Ministarstava i Banke hrane, koja se posmatra kao krucijalan korak ka iznalaženju uspešnog rešenja ovog problema.

Za više informacija o Agendi Odbora za zaštitu životne sredine, molimo vas da pratite ovaj link.