Date: 20/06/2018

Konferencija o nelegalnoj trgovini – međunarodna i lokalna perspektiva

Na konferenciji o nelegalnoj trgovini predstavljen je Ekonomistov „Indeks nelegalne trgovine“ i Kvartalni monitor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U cilju smanjenja nivoa sive ekonomije, a posebno nelegalne trgovine kao njenog najvećeg pojavnog oblika, Srbija treba da unapredi efikasnost pravosudnog sistema, ojača institucije za nadzor i sprečavanje korupcije i pranja novca, kao i da suzbije rast nelegalne online trgovine.

Prema istraživanju „Indeks nelegalne trgovine“, koje sprovodi The Economist Inteligence Unit, Srbija se nalazi na 57. mestu od 84 države posmatrane u četiri kategorije: politike i zakoni koji sprečavaju nelegalnu trgovinu, korupciju, pranje novca i štite intelektualnu svojinu, institucije koje te zakone sprovode i o tome izveštavaju javnost, poreska politika koja ne podstiče nelegalni promet i carinska politika koja efikasno ispunjava svoj mandat da olakšava trgovinu legalnima a spreči nelegalni promet.

Za izveštaj Globalnog indeksa okruženja za nezakonitu trgovinu pratite ovaj link, dok izveštaj sa posebnim osvrtom na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru možete pročitati na ovom linku.

Prema istrživanju Kvartalnog monitora, publikacije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u prethodnih pet godina nije došlo do smanjenja sive ekonomije u Srbiji. Srbija je i dalje znatno iznad proseka evropskih zemalja, kao i zemalja Centralne i Istočne Evrope, što vodi do zaključka da postoji značajan prostor za napredak u ovom domenu.

Jelena Pavlović, predsednica Američke privredne komore, izjavila je da siva ekonomija predstavlja jedan od tri goruća problema u poslovnom ambijentu, jer nelojalna konkurencija pogađa sve industrije. Takođe je naglasila da nas čeka još dosta posla kako bi se siva ekonomija svela na prihvatljivu meru, uporedivu sa drugim, razvijenijim ekonomijama, kao i da moderno doba zahteva da obratimo posebnu pažnju na online ilegalnu trgovinu.
Kristofer Klejg, izvršni urednik The Economist Intelligence Unita, reako je da je Srbija bolja od proseka zemalja koje su učestvovale u istraživanju u kategoriji carinskog okruženja, dok se zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom suočava sa izazovima koji se odnose na problem korupcije, jačanja institucija i nedostatak transparenstnosti.

Predstavnici nadležnih državnih institucija, poslovne zajednice i nezavisni eksperti razgovarali su na konferenciji o ključnim izazovima i narednim koracima na putu suzbijanja nelegalne trgovine i sive ekonomije u Srbiji sa ciljem stvaranja jednakih uslova poslovanja za sve aktere na tržištu i poboljšanja poslovne klime.