Date: 23/03/2020

Smanjenje stope zatezne kamate i olakšice za specifične poreske obveznike

U večernjem izdanju Službenog glasnika 20. marta 2020. godine, Vlada Srbije je objavila Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV- 2.


Uredba stupa na snagu odmah, odnosno 20. marta 2020. godine.

Uredba predviđa smanjenje stope zatezne kamate za manje ili više plaćen porez i to za 10 procentnih poena, tako da ona sada postaje jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS).

Imajući u vidu trenutnu godišnju referentnu stopu NBS, stopa zatezne kamate se snižava sa 11,75% na 1,75% godišnje od 20. marta 2020. godine.

Poreskim obveznicima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu čl. 73-74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, počev od rate koje dospeva u martu 2020. godine Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja poništiti sporazum sa Poreskom upravom, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, niti pokretati postupak prinudne naplate. Tokom tog perioda se takođe neće obračunavati zatezna kamata na poreski dug.